• Oi Divchino (3.54)
  • Hopak (3.18)
  • Ti Moyi Radoshchi (2.20)
  • Zavtra (3.22)
  • Slava Kobzarya (4.12)
  • Dity Plachut (1.36)
  • Cherez Richku, Cherez Hai (3.28)
  • Pereyidu (3.04)
  • Tebe Zhdu (6.01)
  • Son (4.21)

THE UKRAINIANS CD album

£6.99Price